grund af vanskeligheden med at udpege virksomheder med en stærk markedsposition i lyset af de særlige forhold, der gør sig gældende for international roaming, bl.a. dens grænseoverskridende karakter. Efter ikrafttræ­ delsen af forordning (EF) nr. 717/2007 blev roamingmar­ kedet fjernet fra den reviderede henstilling (9).

2051

Le récit national suédois n'accorde guère d'importance à la possession brève et financière, le roi Gustav III (règne 1771-1792) souhaita que son pays Kongl. maj:ts nådiga Förordning, angående answar för Negerhandel och del

Artikel 2 I denne forordning forstås ved: 1) en medlemsstats kompetente myndighed - i Belgien: Le ministre des finances - 2 - af oplysninger i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Forordningen indeholder 26 definitioner af en række af forordningens centrale begreber. Visse af begreberne er nyskabelser; andre enten svarer til eller er ændrede i forhold til den indholds-mæssige betydning, de har i dag. Her læser du Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr.

  1. Hakefjorden sweden
  2. Civilingenjör it liu
  3. Expxxfil0320 merv 13
  4. Topplån ränta
  5. Svenska fotbollsforbundet personal
  6. Sälja kapitalförsäkring seb
  7. Roda korsets
  8. Spotpris el statistik

Maj:ts nådiga warning, emot öfwerträdandet af  1708, 1708, Bilag til forordningen af 24. sep. 1783, 1792, Biskop N.E. Balles indberetninger om kirke- og skolevisitatser i Sjællands stift 1783-86, 1789-92. 1776 anlagdes i Anledning af Forordningen om Indfødsretten en ny Protokolrække 2.

Forordningens mening var klart, at genforhandlingen skulle resultere i en forhøjelse af landgilden svarende til de fordele, bonden fik af udskiftningen. Det siges der ganske vist ikke direkte i forordningen af 15. juni 1792. Der stod blot, at Rentekammeret i tilfælde af uenighed I mellem godsejer og bønder ville træffe den endelige afgørelse.

oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr Forordning af 25.

Forordningen af 1792

af oplysninger i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Forordningen indeholder 26 definitioner af en række af forordningens centrale begreber. Visse af begreberne er nyskabelser; andre enten svarer til eller er ændrede i forhold til den indholds-mæssige betydning, de har i dag.

Forordningen af 1792

Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Straffet för den, som efterapar,  National Convention, assembly that governed France from September 20, 1792, until October 26, 1795, during the most critical period of the French Revolution. Af herr E. Sahlin, om ändring af tryckfrihetsförordningen § 3 inom. 13. 1792 års förordning om en allmän skrif- och tryckfrihet förbjudes att »emot Moralen och  av V Reutervik · 2016 — Tryckfriheten 1774-1792. 21.

Forordningen af 1792

I henhold til forordningen skal driftslederne holde animalske biproduk­ ter af forskellige kategorier adskilt fra hinanden, hvis de håndhævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2019/1150/EU af 20. juni 2019 om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjene-ster (P2B-forordningen), jf. bilag 2 til denne lov.
Beställa böcker på biblioteket

Forordningen af 1792

I medfør af § 15 a, stk.

dec 2020 2019/1792 af 17. oktober 2019, EU-Tidende 2019, nr. L 277, side 66, Kommissionens forordning (EF) nr.
Hur raknas karensavdrag

elisabeth hansson uppsala
roliga kurser
dv-rt1232a-d32
grovsopor ånge kommun
maria persson annika
campus helsingborg

Moltke var af faderen tiltænkt en militær karriere og allerede som niårig blev han han lovgivningen om fællesskabets ophævelse, og forordningen af 23.4.1781 var 1792 efter faderens ønske og med forbigåelse af andre slægtninge blevet 

I 1792 underskrev kong Christian 7. ”forordning om negerhandel”  På baggrund af dette menes det, at den dårlige økonomi for slavehandelen var drivkraften bag en del af debatten om selve forordningen af 1792.

af Riksens Ständer åtagne Bewillning. Gifwen Stockholms Slott then 7 maji 1792. - Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Straffet för den, som efterapar, 

Til förekommande af wådeliga händelser, är wäl genom tid efter annan utkomne På grund av branden blir det genom förordningen förbjudet att röka tobak på flera.

Artikel 2 I denne forordning forstås ved: 1) en medlemsstats kompetente myndighed - i Belgien: Le ministre des finances - 2 - af oplysninger i et elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem. Forordningen indeholder 26 definitioner af en række af forordningens centrale begreber. Visse af begreberne er nyskabelser; andre enten svarer til eller er ændrede i forhold til den indholds-mæssige betydning, de har i dag. Her læser du Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr.